ឯកទេសពិគ្រោះយោបល់ផ្លូវចិត្តដែលមានសញ្ញាប័ត្រពីបរទេស

ធ្វើការ​វាយតម្លៃ​រក​ចំនុច​ខ្វះ​ខាត់​ដើម្បី​ពង្រឹង​ការយកចិត្តទុកដាក់​ទៅលើ​សុខ​មា​ភាព​ផ្លូវចិត្ត​របស់​បុគ្គលិក។

វាយតម្លៃ​និង​ធ្វើការ​សម្របសម្រួល​វិវាទ​ការងារ ការមិនយល់​ចិត្ត​គ្នា​ក្នុង​ការងារ ការងារ​មិន​រលូន តាម​វិធី​ចិត្តសាស្ត្រ និង​ផ្តល់​ការពិគ្រោះ​យោបល់ ជា​បុគ្គល​និង​ជា​ក្រុម​ដើម្បី​បញ្ចប់​វិវាទ ។

ផ្តល់​សេវា​គាំទ្រ​ផ្នែក​ផ្លូវចិត្ត​ដល់​អ្នកធ្វើ​កិច្ចការ​សង្គម​ដែល​ប្រឈមមុខ​និង​ការប៉ះទង្គិច​ផ្លូវចិត្ត​មិនផ្ទាល់​និង​ស្ថានភាព​តានតឹង​អារ​ម្ម​ណ៏​ដោយ​មូលហេតុ​ការងារ​និង​ពង្រឹង​សម្ថ​ភាព​ការងារ បណ្តុះបណ្តាល​បន្ថែម។

អំពី​ដំណើរការ​នៃ​ការប្រឹក្សា​ចិត្តសាស្ត្រ៖
• រាល​ការវាយតម្លៃ​ផ្លូវចិត្ត​និង​ធ្វើឡើង​ដោយមាន​ការ​លាក់​ការសម្ងាត់​ខ្ពស់​ស្របតាម​គោល​ការ​នៃ​ការវាយតម្លៃ​ចិត្តសាស្ត្រ។
• ដំណាក់កាល​នៃ​ដំណើរការ​វាយតម្លៃ​ផ្នែក​ផ្លូវចិត្ត​មាន​លំអិត​ពេល​ដំណើរការ​នៃ​ការវាយតម្លៃ។

អំពី​តម្លៃ៖
• គិត​ជា​កញ្ចប់​និង​អាស្រ័យ​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង។


សូម​អរគុណ

វីដែអូ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ : 00058
សប្តាហ៏នេះ: 00216
សរុប: 29480

Copyrights © 2020 by Khmer Counseling Psychology Services. All rights reserved.
Designed & Hosted by Serving Web Solution.