ឯកទេសពិគ្រោះយោបល់ផ្លូវចិត្តដែលមានសញ្ញាប័ត្រពីបរទេស

ធ្វើការ​វាយតម្លៃ​និង​ប៉ាន់ប្រមាណ​ស្ថានភាព​ផ្លូវចិត្ត​របស់​កុមា​ដែល​អាច​ជួប​និង    ផល់វិបាក​មួយ​ចំនូ​ន​ដូចជា៖
• អសមត្ថភាព​ក្នុងការ​សិក្សា
• បញ្ហា​ទំនាក់ទំនង​ក្នុងសង្គម
• ការរីកលូតលាស់​យឺត
• បញ្ហា​អក​ប្ប​កិរិយា​មិន​សមរម្យ ។ល។

ធ្វើការ​ប៉ាន​ប្រមាណ​និង​វាយតម្លៃ​ទៅលើ​ស្ថានភាព​របស់​អតិថិជន​ដែល​អាច​ជួ​ម​និង​ស្ថាន​ភាពលំបាក​មួយចំនួន​ដូចជា៖
• ការ​ថប់​បារ​ម្ម​ណ៏
• ធ្លាក់​ទឹកចិត្ត
• ការប៉ះទង្គិច​ផ្លូវចិត្ត
• ការតានតឹង​អារ​ម្ម​ណ៏
• ការភ័យខ្លាច
• ការអភិវឌ្ឍ​ខ្លួនឯង​ជាដើម។

អំពី​ដំណើរការ​វាយតម្លៃ​ផ្លូវចិត្ត៖
ចាប់ផ្តើម​ពីៈ
• ការជួប​លើក​ទី(១)៖ (រយៈពេល​មួយ​ម៉ោង​ម្តង) ជាមួយនិង​អតិថិជន​ដើម្បី​ស្វែងយល់​អំពី​ស្ថានភាព​របស់​អតិថិជន​នោះ តាមរយះ​ការវាយតម្លៃ​ថ្ថា​ន​ភាព​ដោយ​ធ្វើតេស្ត​តាមបែប​ចិត្តសាស្ត្រ។
• ការជួប​លើក​ទី (២)៖ (រយះពេល​មួយ​ម៉ោង) ធ្វើ​សម្ភាស​ជាមួយ​ភាគ​គី​ទាក់ទង។
• ការជួប​លើកចុងក្រោយ (រយះពេល​មួយ​ម៉ោង)៖ ផ្តល់​អនុសា​ស​ន៏(បញ្ចប់​ឬ​បន្ត) ។

អំពី​តម្លៃ៖
• តម្លៃ​គិត​ជា​ម៉ោង ឬ ជា​កញ្ចប់
• តម្លៃ​គឺ​អាស្រ័យ​តាម​ការវាយតម្លៃ​អំពី​ស្ថានភាព​របស់​បុគ្គល ។

ការ​ណាត់ជួប៖
• សូមមេត្តា​ទំនាក់ទំនង​ធ្វើការ​ណាត់ជួប​ជាមុន។
• ករណី លើក​ពេល​ជួប ឬ លុប​ចោលការ​ណាត់ជួប សូមមេត្តា​ធ្វើ​ឲ្យ​បាន​មុន​យ៉ាងតិច​មួយថ្ងៃ ។


សូម​អរគុណ

វីដែអូ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ : 00070
សប្តាហ៏នេះ: 00228
សរុប: 29492

Copyrights © 2020 by Khmer Counseling Psychology Services. All rights reserved.
Designed & Hosted by Serving Web Solution.